W Poradni Rodzinnej Salomon w Łodzi posługujemy się rzetelnymi i wystandaryzowanymi narzędziami jakimi są testy psychologiczne. Służą one do obiektywnego pozyskania informacji o interesujących nas cechach psychicznych.


Jakie testy możemy wyróżnić?
testy osobowości – na przykład MMPI-2 który wykorzystuje się do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (np. depresja, zaburzenia lękowe). Posiada również zastosowanie w obszarach nieklinicznych jak na przykład przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia czy pobór wojskowy.
Testy inteligencji – m.in. Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R, służąca do oceny intelektu
Testy projekcyjne – w których osoba nadaje indywidualne znaczenia pokazywanym wieloznacznym materiałom. Badanie to pozwala lepiej poznać cechy osobowości, wartości, postawy, cele, mechanizmy obronne, lęki, kompleksy czy traumy badanej osoby.

W poradni psychologicznej Salomon wykonujemy testy przez wykwalifikowanych psychologów.

Test MMPI-2 to spotkanie konsultacyjne przed samym testem, wypełnienie testu (ponad 300 pytań) oraz spotkanie z psychologiem i omówienie wyników. Na życzenie osoby badanej istnieje możliwość wykonania opinii psychologicznej opartej na wynikach testu.